מידע למשקיע הכשיר

מעוניין להשקיע בחברות פרטיות באמצעות מערכת TASE UP, ואינך יודע כיצד ניתן לעשות זאת?

בנינו בדיוק עבורך תרשים שיעזור לך להבין איך משקיעים באמצעות המערכת, מיהו משקיע כשיר ומה תהליך המסחר.

שלב הגיוס

1

חברה חדשה מעלה את חומרי הגיוס למערכת "מאיה" של הבורסה משקיעים כשירים ומשקיעים מוסדיים בוחנים את פרטי החברה החדשה הכוללים את היקף הגיוס, מטרתו ותנאי ני"ע המוצעים

2

על משקיע המעוניין להצטרף בשלב הגיוס, לפנות לקשרי המשקיעים של החברה, אשר פרטיו יופיעו ב"מאיה"

3

ביצוע השלמת סבב הגיוס

4

החברה תקצה את ניירות הערך לבעלי המניות בחברה

5

ניירות הערך יופיעו בחשבון הבנק של המשקיע, כולל מספר נייר (ISIN)

6

ניתן לסחור בניירות הערך של החברה

שלב המסחר הרציף

לקוח מסווג ככשיר*
בבנק/חבר הבורסה

לקוח אשר מסווג כמשקיע כשיר בבנק/חבר הבורסה יוכל לפעול במערכת TASE UP.

לקוח כשיר אשר טרם קיבל סיווג של כשיר בבנק/חבר הבורסה

לקוח אשר אינו מסווג ככשיר, אך יחד עם זאת עומד בתנאי הכשירות*, יפנה לבנק/לחבר הבורסה דרכו הוא פועל במסחר בבורסה, ימלא טופס משקיע כשיר ולאחר קבלת אישור, יוכל לקבל גישה באמצעות חבר הבורסה למסחר ב-TASE UP.

מרגע הקצאת ניירות הערך בידי החברה ורישומן למסחר וקבלת מספר נייר (ISIN ב-TASE UP), יוכל המשקיע לסחור באמצעות חבר הבורסה דרכו הוא פועל וזאת בדומה למסחר הרציף של ניירות ערך הנסחרים ברשימה הראשית.

לרשימת ניירות הערך שנסחרים ב-TASE UP

אנחנו ממליצים שתכניסו את אחד מניירות הערך ברשימה למערכת המסחר ותנסו להעביר הוראה על מנת לוודא שיש לכם גישה למסחר ב TASE UP.

* מיהו משקיע כשיר?

בהתאם לדיני ניירות ערך החלים בישראל, "לקוח כשיר" הינו יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:
(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח
(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש"ח או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש"ח;
(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש"ח, או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי, שאליו הוא משתייך, עולה על 900,000 ש"ח.

לעניין זה – "נכסים נזילים" משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה, ו- "תא משפחתי" משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.